วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ม.ค. 2563
จ้างเหมาต่อเติมอาคารพัสดุเป็นห้องช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาฃนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์ประสานงานฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2563
จ้างเหมาพาหนะเดินทาง ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.และอาสาปัองกันภัยของอบต.นาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านดงพอง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ของ สมาชิก อปพร.ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการฝึกอบรม ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของสมาชิก อปพร.อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2563
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง