วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ต.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเวปไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ ๔๙๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์สำนักปลัดอบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ ) สป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยนา ช่วงที่นา นายบัวพิศ คล้ายชัยภูมิ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ โครงการจ้างเหมาบริการ เครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมคันอ่างเก็บน้ำโปร่งช้าง หมู่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง