วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการขุดลอกคลองดาดคอนกรีต จากลำห้วยอีด่าน-ไปตามลำคลอง บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาค่าพาหนะ รถรับ-ส่งเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (ประจำเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
เช่าเตาแก๊สพร้อถังแก๊ส ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครวบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำป้ายโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง