วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ศูนย์ช่วยเหลือฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสว่างปุญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้ีรายได้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ปุ๋ยคอก ดินปลูกและอิฐอญทำแนวทางเดินแปลงผัก โครงการรักษ์พืชผักสวนครัวศพด.วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำค้างไม้เลื้อย,แปลงปลูกผักและทำรั้วไม้ไผ่ ตามโครงการเรียนรู้รักษ์พืชผักสวนครัว ศพด.วัดชัยมงคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของ ศพด.ในสังกัดอบต.นาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถโดยสาร ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง