วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหินผาฟ้าน้ำ หมู่ที่ ๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการรื้อและย้ายหอถังประปาเก่า บ้านหนองรวก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุกีฬา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มท่าขาม บ้านนาแกใต้ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างทำป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ราย นางบัวฮอง ซาวข้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ราย นางทองดี แนนเกี้ยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
จ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดประชุมประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
จ้างเหมาทำป้ายโครงการอุทยานธรณีชัยภูมิ(ชัยภูมิจีโอพาร์ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง