วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านให้กับผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้ด้วยโอกาส ตามโครงการ ถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อดินเพื่อใช้ในการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านผู้พิการ/ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ โครงการ ถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนายเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแยกทุ่งทองฟาร์ม-ท่าขาม หมู่ที่ 6,15,13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องอ่านบัตรประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงเสริมผิวถนนดินลูกรัง สายโคกล่าม-หนองแวง แยกเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ลำห้วยใหญ่ บ้านนาหนองทุ่มใต้,บ้านนาหนองทุ่มกลาง หมู่ที่ ๙,๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรับรองแบบโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 7 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการรับรองแบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง