วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบุคคลในการช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบุคคลในการช่วยปฏิบัติประจำรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า พร้อมติดตั้งเครนไฮโดรลิกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาธุรการประจำศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะรับ-ส่งเด็กศพด.วัดชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาพนักงานขับรถเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้าไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลอยู่เวรรักษาอาคารที่ทำการ อบต.และบริเวณที่ทำการภายใน อบต.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลในการช่วยปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง