วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบทำน้ำเย็นน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อึครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแผสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๒-๐๐๒ สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling ) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและเติมผงเคมีดับเพลิงแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ๓๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยขี้หนู (ช่วงที่นานายคำมาย จำชาติ ) หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง