วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายลำห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขาทอง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับโครงการทบทวนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม สำหรับโครงการทบทวนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าอากาศยานไร้คนขับและอุปกรณ์ควบคุม และ ซอฟแวร์ ตามโครงการทบทวนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัยพ์สิน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการทบทวนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง