วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ช่วงบ้านนางทองดา คุ้มบุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกลำห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขาทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบอินเตอร์เน็ต การจัดทำระบบรายงานสารสนเทศ งานสารบรรณเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร
12  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อหินคลุก สำหรับซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรในเขตพื้นที่อบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง