วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุทางการเกษตร (ต้นคูณ) ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ 495 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ห้วยอีง่อง หมู่ที่ 9,11บ้านนาหนองทุ่มใต้,บ้านนาหนองทุ่มกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ จำนวน 3 คัน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการและผู้ด้วยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง