วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยแสนคำ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง