วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2563
จ้างตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำป้าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อกาแฟ น้ำแข็ง และน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโปร่งช้างถึงท่าขาม บ้านนาแกศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สายสุดลาดยาง-โปร่งช้าง หมู่ที่ ๗ บ้านนาแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ครุภัณฑ์ เลขที่ ๐๐๙-๔๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง