วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการผู้ปฎิบัติงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำศพด.วัดสว่างปุญญาวาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ประจำศพด.วัดชัยมงคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตร จำนวน 6 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อ่ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันและบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดอบต.ป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง