วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
โครงการเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการซ่อมสร้างแผสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๒-๐๐๒ สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling ) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑
29  มี.ค. 2562
โครงการเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,212 ตารางเมตร
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ โครงการฝังกลบขยะ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,9 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยแสนคำ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง