วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายป่าช้าสาธารณะประโยชน์-ลำห้วยใหญ่ บ้านนาหนองทุ่มใต้,บ้านนาหนองทุ่มกลาง หมู่ที่ 9,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง ตามโครงการประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการประชาคมระดับตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการขนย้ายหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม จำนวน 5 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อท่อฟ้า PVC ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 12 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อท่อ คสล.ขนาด ๑๒ นิ้ว (ชั้น ๕) จำนวน ๑๒ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการถวายพระเกียรติฯพระบรมราชินีเนือ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง