วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติและสรุปรายละเอียดประการโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อหลอดไฟ สำหรับศพด.วัดสว่างปุญญาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนว ๑ รายการ (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมติดตั้งกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๓-๓๔๔๖ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง