วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อรบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนส้มโฮง-หนองผือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายโนนส้มโฮง-หนองผือ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ ของ อบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
เหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง
27  พ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง