วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างรั้วพร้อมจัดทำป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2562
จ้างเหมาพาหนะเดินทางรถปรับอากาศ สำหรับคณะศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมเพิ่มพูนความรุ้ เพิ่มประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างค่าอาหารว่างและน้ำดื่มโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปี งบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารและน้ำดื่มโครงการเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างโดมหลังคาโครงเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้านหนองรวก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำคู่มือของการฝึกอบรมฯโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพิ่มประสิทธิภาพ และการศึกษาดูงานฯประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหาร และน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อของขวัญและของรางวัล สำหรับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบนเวทีฯโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง