วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่อท่อน้ำประปา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลและน้ำเสียฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียเพือ่ควบคุมกำจัดมลพิษฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อของที่ระลึก ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลและน้ำเสียเพื่อควบคุมกำจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยฯประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมกำจัดมลพิษต่อสุขภาพอนามัย ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถพาหนะเดินทาง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมกำจัดมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์สูบน้ำ บ้านหนองรวกพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบริการขนย้ายหินคุลก เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ อบต.นาหนองทุ่ม จำนวน ๑๑ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง