วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการ โครงการฝังกลบขยะ บ้านนกเขาทอง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างเหมา โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,9 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1,3 และหมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.ลำห้วยแสนคำ หมู่ที่ ๑ บ้านโคกงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสิ่งก่อสร้าง สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยใหญ่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนักบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง