วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาตัดผ้าคลุมโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม และอาหารกลางวัน ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลและน้ำเสีย ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการควบคุมความปลอดภัยในการใช้ก๊าซหุงต้มและการระงับอัคคีภัย เบื้องต้นแก่โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถามนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถบัสพัดลม จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
ซื้อต้นพยูง ตามโครงการคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง