วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงพอง-หนองสองห้อง หมู่ที่ ๕ บ้านดงพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านดงพอง-ห้วยวังหว้า หมู่ที่ ๕ บ้านดงพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค จำนวน ๗ ตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
เหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
23  ก.ค. 2562
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ DocuPrint M๒๓๕ จำนวน ๖ ชุด (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญกรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างเหมากลบดินข้างฝายน้ำล้นลำห้วยใหญ่ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองไผ่ล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง