วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำโครงไม้เลื้อย(โครงเหล็ก) ต้นสร้อยอินทนิล จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการสวนผักหนูน้อย ศพด.วัดสว่างปุญญาวาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2561
จ้างติดเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง อาคารเรียนหลังใหม่ และโต๊ะที่พักคอยผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากศาลปู่ตา-ชุมชนหินผาฟ้าน้ำ หมู่ที่ 7,10,16 บ้านนาแก,บ้านนาแกเหนือ,บ้านนาแกศรีสวัสดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง