วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก สำหรับงานประมวลผล (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมาตรวจคุณภาพน้ำ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อต้นราชพฤกษ์ ตามโครงการรักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน เพ่ื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์และจัดกิจกรรมคุัมครองการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ ของอบต.นาหนองทุ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง