วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็ก และสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและน้ำดื่ม ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ฃ่วงที่ ๒ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการทบทวนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ช่วงที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการห้องสื่อเพื่อการเรียนรู้ ศพด.วัดชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กล้องระดับอัตโนมัติ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำชั้นวางสื่อ ตามโครงการห้องสื่อเพื่อการเรียนรู้ ศพด.วัดชัยมงคล ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายประเจน ปิดตาสังข์ หมู่ที่ ๔ บ้านนกเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มท่าขาม หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาแกใต้ (จ่ายขาดปี ๖๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง