องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


การจัดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ครั้งที่ 1)


วันที่ 22 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ได้ดำเนินการจัดงานโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน ในการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งทางด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25
2023-07-21
2023-06-22