องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมอาชีพการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพ


          สำนักปลัด อบต. (งานสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการฝึกอบรมอาชีพการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเพื่อสร้างอาชีพ” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โดยมีเพื่อส่งเสริมการฝึกอาชีพการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ส่งเสริมฝึกทักษะเทคนิค และการสร้างรายได้จากการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 35 คน ซึ่งหัวข้อในการจัดอบรมดังนี้

1. ความรู้พื้นฐานและหลักการสกัดสีจากวัสดุทางธรรมชาติในท้องถิ่น

2. หลักการและวิธีการย้อมสีธรรมชาติ

3. เทคนิคและวิธีการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าจากการมัดย้อมสีธรรมชาติ

4. ฝึกปฏิบัติย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

 

2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25
2023-07-21
2023-06-22