องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับสตรี เด็กในครอบครัวตนเองและคนรอบข้างเป็นการขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่ปราศจากความรุนแรงในครอบครัว และสร้างทัศนคติที่ดี ต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีทุกรูปแบบและให้พื้นที่ที่มีความปลอดภัยและลดความปลอดภัยและลดปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในสังคม ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25