องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ครั้งที่ 2)


       เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส” ครั้งที่ 2 (การสานเปลญวน) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย ทั้งทางด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมการมีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จำนวน 30 คน

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25