องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม


             วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม นำโดยท่านนายกวิชาญ วิชาธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต เจ้าหน้าอบต. ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูในเขต อบต.นาหนองทุ่ม ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขึ้น ณ บริเวณโดมที่ทำการ อบต. นาหนองทุ่ม มีเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 572 คน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1 .เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเองครอบครัวและสังคม
2.เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความบันเทิงและกิจกรรมทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
 3. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน 
โดยกิจกรรมภายในงานมีดังนี้
1.กิจกรรมการแสดงบนเวที 
2. กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ 
3 .กิจกรรมการประกวดทางวิชาการ  
3.1 การประกวดระบายสี 3.2 การประกวดวาดภาพระบายสี 
3.3 การประกวดคัดลายมือ 
3.4 การประกวดเรียงความ 
4. กิจกรรมการจับสลากคูปองรับโชค 
5. กิจกรรมการมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน
6. กิจกรรมการมอบทุนการศึกษาและมอบจักรยาน
7.กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ ปริงบอร์ด และยิงปืน

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25