องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน และการนำนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ไปสู่การปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 65 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายวิชาญ  วิชาธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย และความรู้ในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มรับทราบแนวทาง Do’s & Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากร ในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญ และของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่

2024-04-17
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28