องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมธรรมะธรรมใจ)


วันที่ 11 เมษายน  2567  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม  ได้จัดงาน“โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมธรรมะธรรมใจ)” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกัน ได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีกิจกรรมทำร่วมกัน และให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และมีจิตใจที่สงบผ่องใสจากการฟังธรรมะและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนให้คงอยู่สืบไป พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมได้น้อมนำหลักธรรมในพุทธศาสนาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานได้อย่างเหมาะสม มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน  200  คน  และยังจัดให้มีกิจกรรมรดนำ้ดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

2024-05-30
2024-05-29
2024-04-17
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-28
2023-09-22