องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและส่งเสริมด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและส่งเสริมด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ความรู้ด้านการตลาดและสามารถเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ภายใต้แผนงาน 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยมีลักษณะ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เช่น อบรมอาชีพระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25