องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงพอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ“โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำไม้กวาดดอกหญ้า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า บ้านดงพอง หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันความต้องการของลูกค้า ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และเพิ่มความรู้ด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25