องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคกล่าม หมู่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเส้นไหม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโคกล่าม หมู่ 8 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเส้นไหมให้ได้จำนวนมากขึ้น และให้เส้นไหมมีความสวยงาม ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25