องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและส่งเสริมด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ 19 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ


เมื่อวันที่ 25- 26 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือและส่งเสริมด้านการตลาด วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร บ้านโคกล่ามพัฒนาหมู่ 19 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการพัฒนาหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ความรู้ด้านการตลาดและสามารถเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25