องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี พ.ศ. 2564


   องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยรามทั้งค่าบริหารจัดการและค่าตอบแทน ในอัตราเหมาจ่ายหลังละไม่เกิน 22,500.- บาท จำนวน 2 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น 45,000.- บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)  และได้ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ทั้ง 2 หลัง เรียบร้อยแล้ว โดยการดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับความร่วมมือจาก ผู้นำชุมชน, อสม.,หัวหน้าส่วนราชการ, เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เป็นอย่างดี ทำให้การจัดงานโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25