องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19วันที่ 26 ส.ค. 65 น.ส.สุกัญญา กูลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ได้ทำพิธีมอบบ้านให้น.ส.อุบล เลาะไธสงค์ ผู้ยากไร้ ม.19 โดยมีนายวิชาญ วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา กำนันตำบลนาหนองทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านโคกล่ามพัฒนา ให้การต้อนรับ การดำเนินงานวันนี้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่อยู่อาศัย

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25