องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

 


มอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม


วันนี้ 16 กันยายน 2565 นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ปลัดอำเภอแก้งคร้อ และนายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.นาหนองทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางมลฑา มีบุญ หมู่ที่ 2 และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รานนายโอต บุญหลง หมู่ 6 พร้อมกับหาแนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

2024-03-22
2024-03-14
2024-01-22
2024-01-13
2024-01-09
2023-09-12
2023-08-31
2023-08-16
2023-07-28
2023-07-25