องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด อบต.

     
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
   
 
นางสาวพลอยชมพู  หงษ์เหิน


 หัวหน้าสำนักปลัด  


 
นางอำพร  ปาโม้ นางประพัตสร  เวียงสิมมา นางปิยะลักษณ์  นนทมิตร
นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข


 

 
ร.ท.เชิดศักดิ์ ดวงคำ  นางสาวยุพาวดี  ศรีวงษ์ชัย
 นางสาวปฎิมา  เชื่องสถุ่ง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ  เจ้าพนักงานธุรการ นักทรัพยกรบุคคล
 
   
นายวิชยา  สิงห์อุ่น
  นางสาวนัฐยา  คงปฏิธานนท์  นายอภิรักษ์ ไพศาลธรรม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวลลินี ปุริธรรมเม นายสุรัตน์  มานาเสียว  นายภาณุวิชญ์  คำบุญเบ้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานชับรถยนต์   พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
     
นางสาวจิราพร โชคเหมาะ  นางสาววราพร  โสภี 
  นายนุกุลกิจ นิลไธสง  
คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  ภารโรง 
   
นางนันท์ภัส นามกุล  นายเชิดศักดิ์  ขำชัยภูมิ
นายอนุชา คุ้มหมู่
 แม่บ้าน  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป

 
 
นายปัฐวี สมภาร 
นายสาคร ตาปราบ
นายเกรียงไกร พิมสิม
พนักงานประจำรถน้ำ
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิงนางสาวเจนจิรา ไพศาลธรรม   
นางสาวสุพัตรา เรือนขัน นายสเมียน  พรมดี
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
 
 
นางสาวอารีรัตน์  คลังชำนาญ
นายสายยันต์ แตงชัยภูมิ
นายสมพร อินทรแก้ว
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ

   
นายวุฒินันท์ ประธิรูโป
นางสาวสุจริตรา พาพลงาม

จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ