วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ห้วยหินเกิ้ง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกแก้งคร้อ,นาแก- หนองรวก,หนองม่วง บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนกเขาทอง-ซับจันทร์แดง หมู่ที่ 4 บ้านนกเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายนาหนองทุ่ม-แยกหนองรวก,โคกล่าม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหนองรวก-โคกล่าม,คึ้มดู่ บ้านหนองรวก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 บ้านโคกล่าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง