องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 30 ต.ค. 2563 ]101
2 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]107
3 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 24 ก.ค. 2563 ]95
4 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]92
5 รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)ประจำปี 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]94
6 ประกาศโครงการก่อสร้างจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 มี.ค. 2562 ]91
7 การมอบหมายงานการปกครองบังคับบัญชาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น [ 30 ม.ค. 2562 ]95
8 การเสริมสร้างค้านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 14 ม.ค. 2562 ]90
9 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 14 ม.ค. 2562 ]98
10 แนวทาง ขั้นตอนและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และแจ้งการทุจริต [ 14 ม.ค. 2562 ]92
11 การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 10 ม.ค. 2562 ]87
12 แต่งตั้งคณะทำงานการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม [ 10 ม.ค. 2562 ]96
13 การมอบอำนาจการตัดสินใจเพื่อปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]91