องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2565 ]27
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2565 ]23
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2565 ]26
4 แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของ อบต.นาหนองทุ่ม [ 29 เม.ย. 2565 ]18
5 ประกาศ อบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้ารชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]107
6 ประกาศ อบต.นาหนองทุ่มว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้ารชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]105
7 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 22 ก.พ. 2565 ]114
8 ส่งเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 16 ก.พ. 2564 ]86
9 ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]87
10 ประกาศ ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]96
11 ประกาศ เรื่องยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]80
12 มาตรการในการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารห้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น และข้าราชการ อปท.ประจำปี พ.ศ.2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]76
13 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]80
14 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]91
15 ประกาศ แจ้งประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]82
16 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]98
17 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]85
18 ประกาศ การเสริมสร้างค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรของ อบต.นาหนองทุ่ม [ 6 ม.ค. 2564 ]90
19 ประกาศ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]78
20 ประกาศ แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต [ 6 ม.ค. 2564 ]82
 
หน้า 1|2