โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” (หลักสูตรการทำน้ำเต้าหู้ ปาท่องโก๋ และเครื่องดื่มธัญพืช)

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ครั้งที่ 3)

  โครงการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ครั้งที่ 2)