องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดกิจกรรม “ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ” ขึ้น  ในวันเสาร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ครอบครัวและสังคม เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความบันเทิง และกิจกรรมทางวิชาการให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และเพื่อบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน

2020-07-29
2020-06-26
2020-05-27
2020-05-07
2020-04-03
2020-02-14
2020-01-11
2019-11-07
2019-09-30
2019-09-06