องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
  โครงการป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อกรณีติดเชื้อ...
      

ระหว่างวันที่ 8ก.ค.-30 ก.ย.2564 เป้าหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในพื้นที่รับผิดช...

  ศูนย์อำนวยการโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้กักตัวเฝ้าร...
      

ลงวันที่ 13 ก.ค. 64 ณ อาคารป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

  องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้แต่งกายด้วยผ้าไ...
      

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย "นุ่งซิ่น สวมผ้าไทย" ทุกวันศุกร์แล...

ความพึงพอใจในการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
สามัคคีคือพลัง