องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นางจินตนา  อาสารณะ  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 

 นางสาวกัลยกร  โครตภูเขียว

เจ้าพนักงานธุรการ
 

 
 นางสาวบัววัน  รักษ์มณี นางบุปผา  แสนวงศ์   นางเฉลียว  อินทรแก้ว
ครู ครู  ครู
 

 
นางสาวโสภา  น้อมสูงเนิน
นางสาวศุภัสรา  คชรินทร์  นางสาวธิดารัตน์  บุญเกือ
 ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก   ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางพิมพ์พิสาข์ คุณประทุม  นายวุฒิชัย หาญกุดตุ้ม  นางสาวทิฆัมพร ทองเฟื้อง
 จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
 จ้างเหมาบริการ
     
 นางสาวศศิธร มะลับขวัญ นายสมยศ เหล่าราช
นายสมหวัง พลขอนแก่น
  จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ
 จ้างเหมาบริการ
     
    นางสาวภัสชรีย์ เอี่ยมเตชะวระกูล  
    คนงานทั่วไป