องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปของตำบล :

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา 2 ด้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 92 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 43,806 ไร่

 

อาณาเขตตำบล :

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกกุง และ ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อง จ.ชัยภูมิ

ทิศใต้ ติดกับ ต.นาเสียว อ.เมือง และ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ช่องสามหมอ อ.แก่งคร้อ จ.ชัยภูมิ

ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เก่ายาดี อ.แก้งคร้อง จ.ชัยภูมิ

 

จำนวนประชากรของตำบล :

จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,193 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,617 หลังคาเรือน

 

ข้อมูลอาชีพของตำบล :

อาชีพหลัก ทำนา

อาชีพเสริม ทำไม้กวาดดอกหญ้า รับจ้างทอผ้าถุงมัดหมี่

 

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :

1.สถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเขื่อนลำประทาว

2.น้ำตกลำประทาว

3.สำนักงานประปาส่วนภูมิภาค

4.สถานีตำรวจชุมชน

5.สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

6.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

7.โรงเรียนมัธยมนาหนองทุ่ม