องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
กองช่าง

     
  นายจักรกฤษ แสงเดือน  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
   
 
- ว่าง -

  นายช่างโยธา
 
 

 
 นายนิคม หงส์รัตน์  นางลัดดา  ค่าเจริญ  นายสุรวิทย์  สิมาทอง
 พนักงานขับรถกระเช้าฯ  ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 
 
 
 นายเกียรติศักดิ์  โชคเหมาะ นางวาสนา  คงนาวัง
 นายอนุชา พิมพ์ผม
  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป   คนงานทั่วไป
 นายธีระพงษ์  เหมือนพิมพ์ นายเสนาะ จันทร์หอม   นายศราวุธ ใจใจ
จ้างเหมาบริการ  จ้างเหมาบริการ   จ้างเหมาบริการ
 
 

นางสาวอังคณา ขิงชัยภูมิ

จ้างเหมาบริการ