องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

กองช่าง

   
 
  นายจักรกฤษ แสงเดือน  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
 
   
 
- ว่าง -

  นายช่างโยธา
 
   
 
 นายสุรวิทย์  สิมาทอง

 นางลัดดา  ค่าเจริญ
 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 ผู้ช่วยเจ้าเจ้าพนักงานธุรการ
     
  นางวาสนา  คงนาวัง
 
   คนงานทั่วไป