องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 
 
 
กองคลัง

   
 
   นางสาวบรรจง  เชยชัยภูมิ
 
   ผู้อำนวยการกองคลัง  
   
จ.ส.อ.พิทักษ์ธรรม  หีบปัสสา นางธิดาวรรณ เพ็ชรพูน นางทัศนียา  พงษ์ธนู
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ นักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ
     
  นางสาววิภารัตน์  ตาปราบ นายอัครพงษ์  สบายจิตร นางสาวสุปรียาภรณ์  ผลภิญโญ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
   
  นางสาวชฎาพร เขื่องสถุ่ง 
 
  คนงานทั่วไป