องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

สภา อบต.

     
   นายสมพงษ์  สมกระบวน
 
   ประธานสภา อบต.  
     
 นายอำไพ  อาจสุข
   นางสาวสุภาวิสาร์  มูลปลา
 รองประธาน อบต.    เลขานุการสภา อบต.
   
 
นางรัญดร  หงษ์รัตน์
 นางบัวไล  จำพงษ์
นายบุญส่ง   ยุทธชัย
 ส.อบต.หมู่ที่ 1
ส.อบต. หมู่ที่ 2
 ส.อบต. หมู่ที่ 2
     
 นายสมบูรณ์  สะอาดโฉม
นายสมเผ่า  ดำรงชาติ
นายเจิญ  สอนจ้อย
 ส.อบต. หมู่ที่ 3
 ส.อบต. หมู่ที่ 3
ส.อบต. หมู่ที่ 4
     
นางนิภาพร  พลเหี้ยมหาญ
 นายวิชาญ  วิชาธรรม
ส.ต.วาสนา  มานาเสียว
 ส.อบต. หมู่ที่ 4
ส.อบต. หมู่ที่ 5
ส.อบต. หมู่ที่ 5
   
 
นายณพงศ์  มะทิตา
นายสาคร  น่าบัณฑิต
 นางสำเนียง  โคตนาวัง
 ส.อบต. หมู่ที่ 6
ส.อบต. หมู่ที่ 6
 ส.อบต. หมู่ที่ 7
     
 นายทองสุข  ทวะลี
นายอุไร  แสงวงศ์
นายทวีศักดิ์  เปรมสีมา
 ส.อบต. หมู่ที่ 7
ส.อบต. หมู่ที่ 8
 ส.อบต. หมู่ที่ 8
 
 
 
 นายเมษา  มั่นคง
นางกานดา  สมภาร
 นายอำนวย  ผิวเผื่อน
 ส.อบต. หมู่ที่ 9
 ส.อบต. หมู่ที่ 9
ส.อบต. หมู่ที่ 10
 
 
 
 นางบุญปลูก  ปราบสงบ
นายวรนารถ  ศรีสุภาพ
 นายเชาว์  ชิดประทุม
 ส.อบต. หมู่ที่ 10
 ส.อบต. หมู่ที่ 11
 ส.อบต. หมู่ที่ 11
 
 
 
 นายคูณ  ภู่บัว
นายวัชราภรณ์  โชคเหมาะ
นางประพงษ์  อาจสุข
  ส.อบต. หมู่ที่ 12  ส.อบต. หมู่ที่ 12
 ส.อบต. หมู่ที่ 13
 
 
 
 นางแพรวพรรณ  งอกนาวัง
นายสวัสดิ์  สีเขียวแก่
 นายสมจิต  ปกป้อง
  ส.อบต. หมู่ที่ 14   ส.อบต. หมู่ที่ 14  ส.อบต. หมู่ที่ 15
 
 
 
 นายสมพร  ศิริชาติ
 นางรัชดา  วิญญาสุข
นายประสิทธิ์  วรรณชาติ
 ส.อบต. หมู่ที่ 15
 ส.อบต. หมู่ที่ 16
  ส.อบต. หมู่ที่ 16
 
 
 
นายแผนผา  คงนาวัง
นายประยูร  สุทริยานนท์
นายสุเพด  นิยมถิ่น
  ส.อบต. หมู่ที่ 17   ส.อบต. หมู่ที่ 17  ส.อบต. หมู่ที่ 18
 
 
 
 นางสาวหนูค่าย  หงษ์สาวงศ์
นายไพฑูรย์  ศรีรักษ์
 นายหนูเลื่อน  ปีกสันเทียะ
  ส.อบต. หมู่ที่ 18  ส.อบต. หมู่ที่ 19
 ส.อบต. หมู่ที่ 19