องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ :www.nanongthum.go.th

 
 

 

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 [ 1 ธ.ค. 2565 ]32
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2565 ]92
3 รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน [ 29 เม.ย. 2565 ]90
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการการใช้รถยนต์ราชการส่วนกลาง [ 3 มี.ค. 2565 ]107
5 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 รอบ12เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]73
6 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]83
7 รายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน [ 4 ม.ค. 2565 ]68
8 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 7 ม.ค. 2564 ]117
9 มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]75
10 ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 6 ม.ค. 2564 ]69
11 ประกาศ นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 6 ม.ค. 2564 ]70
12 ประกาศ มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริตหรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อบต.นาหนองทุ่ม ประจำปี 2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]68
13 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 6 ม.ค. 2564 ]77
14 มาตรากรป้องกันการรับสินบน ปี พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]68
15 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]78
16 มาตรการแนวป้องกันและแก้ไขปัญหาหารทุจริตประพฤติมิชอบ พ.ศ.2562-2564 [ 6 ม.ค. 2564 ]68
17 เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 5 ม.ค. 2564 ]76
18 การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]71
19 มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 16 ม.ค. 2563 ]143
20 นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ [ 4 ม.ค. 2562 ]91
 
หน้า 1|2