องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้จัดทำ  “โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว” วันที่ 11  สิงหาคม 2565 ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันความรุนแรงในสังคม และการป้องกันแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 การคุ้มครองสวัสดิภาพ  เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เห็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23