องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


มอบบ้านให้ผู้ยากไร้ บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ 19วันที่ 26 ส.ค. 65 น.ส.สุกัญญา กูลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ ได้ทำพิธีมอบบ้านให้น.ส.อุบล เลาะไธสงค์ ผู้ยากไร้ ม.19 โดยมีนายวิชาญ วิชาธรรม นายก อบต.นาหนองทุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา กำนันตำบลนาหนองทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ชาวบ้านโคกล่ามพัฒนา ให้การต้อนรับ การดำเนินงานวันนี้เป็นไปตามนโยบายขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านที่อยู่อาศัย

2022-12-06
2022-11-21
2022-10-21
2022-10-13
2022-10-11
2022-10-09
2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16