องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแกร้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ : www.nanongthum.go.th
 
 
 


มอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม


วันนี้ 16 กันยายน 2565 นางสาวสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ พร้อมด้วยท้องถิ่นอำเภอแก้งคร้อ ปลัดอำเภอแก้งคร้อ และนายวิชาญ วิชาธรรม นายกอบต.นาหนองทุ่ม คณะผู้บริหาร ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.นาหนองทุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ลงพื้นที่มอบตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนางมลฑา มีบุญ หมู่ที่ 2 และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามนโยบายการขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รานนายโอต บุญหลง หมู่ 6 พร้อมกับหาแนวทางการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

2022-10-05
2022-09-26
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-15
2022-09-13
2022-09-12
2022-08-26
2022-08-24
2022-08-23