วันที่
ชื่อเรื่อง
29  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างปุญญาวาส บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างฐานเสาธง พร้อมฐานพระพุทธรูปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล บ้านหนองรวก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเสริมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านหนองรวก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างเหมารถแม็คโค ตามโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายจากศาลปู่ตา-ชุมชนหินผา หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกศาลปู่ตา-ชุมชนหินผา บ้านนาแก,นาแกเหนือ,นาแกศรีสวัสดิ์,นาแกท่าขอนยูง หมู่ที่ ๗,๑๐,๑๖,๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายในหมู่บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องกรองน้ำระบบทำน้ำเย็นน้ำร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  เม.ย. 2562
ซื้อึครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง