วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า เที่ยร่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อลวดหนามเพื่อปรับปรุงในเขตพื้นที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของนักเรียน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ ตามโครงการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายจากบ้านเจียมจิตร แต่งแดน-บ้านนางชุดา เขื่องสถุ่ง หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง