วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการขนย้ายหินคลุก เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้่ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านนาล้อม หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.ช่วงบ้านนางทองดา คุ้มบุ้ง หมู่ที่ 5 บ้านดงพอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกลำห้วยใหญ่-แยกดงพอง,นกเขาทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานบริหารจัดการน้ำและนวัตวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ย. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบอินเตอร์เน็ต การจัดทำระบบรายงานสารสนเทศ งานสารบรรณเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.72-002 สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน 3 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 14,825 ตารางเมตร
12  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง