วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีิวิตสตรีและครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายหน้าบ้านนายแสงจันทร์ ทองวิลัย หมู่ที่ ๑๙ บ้านโคกล่ามพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายประเจน ปิดตาสังข์ หมู่ที่ ๔ บ้านนกเขาทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) ตามโครงการซ่อมบำรุงถนน หมู่ที่ ๒,๔,๖,๙,๑๓,๑๕ และ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง