วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างแผสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๒-๐๐๒ สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling ) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๑๒ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  เม.ย. 2562
ซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงและเติมผงเคมีดับเพลิงแบบมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2562
ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ ๓๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมลำห้วยขี้หนู (ช่วงที่นานายคำมาย จำชาติ ) หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2562
โครงการเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการซ่อมสร้างแผสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๗๒-๐๐๒ สายบ้านนาแกใต้-บ้านโนนรัง จำนวน ๒ ช่วง โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling ) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗,๒๑๒ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.ของกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-๗-๒๐๑
29  มี.ค. 2562
โครงการเงินเหลือจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 7,212 ตารางเมตร