วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนภายในหมู่บ้านโคกล่ามพัฒนา หมู่ที่ ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
ซื้อหินคลุก สำหรับซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรในเขตพื้นที่อบต.นาหนองทุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างเหมาขนย้ายหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนน จำนวน ๒ สาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
เหมาบำรุงรักษาและซ่่อมแซมทรัพย์สิน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖ รายกา
12  ก.ย. 2561
ซื้อเครื่องเล่นวีซีดี (กองการศึกษา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อโทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) (กองการศึกษา) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมโรงเลี้ยงไหม ตามโครงการสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้น) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองการศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง